Obchodní podmínky | KempKeramika

Obchodní podmínky

V případě zrušení pobytu objednavatelem:

Alternativou ke stornu, kterou doporučujeme, je možnost přeložení termínu a to dle možností ubytovatele. O přeložení termínu je potřeba požádat ubytovatele písemně nejpozději do 7 dnů před začátkem pobytu. 
Termín je možné přeložit v daném kalendářním roce s příplatkem 10% z celkové ceny, přeložení meziroční je s příplatkem 20% z ceny.

• 30 dnů a více před začátkem termínu činí storno poplatek 50 % z ceny pobytu.

• 29-0 dnů před začátkem termínu činí storno poplatek 100% z ceny pobytu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu: info@kempkeramika.cz či na telefonu: +420 608 749 745

Storno pobytu je třeba zaslat písemnou formou a to buď poštou nebo elektronicky na rezervace@kempkeramika.cz

 

 

Všeobecné obchodní podmínky ubytování a služeb v ubytovacím zařízení Kemp Keramika

 

společnosti 

HRC Hracholusky s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1, ICO: 21091838,

společnost není plátcem DPH

provozovna:
Kemp Keramika, Lipno 357, Líšťany 33035

jako ubytovatel (dále také jako Kemp Keramika), tímto dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník vydává Všeobecné obchodní podmínky ubytování a služeb v ubytovacím zařízení (dále také jako VOP). 

Předmětem těchto VOP je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb poskytovaných objednateli těchto služeb. VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání mezi ubytovatelem a dále uvedeným nájemcem, resp. uživatelem. Potvrzením nabídky Kemp Keramika, resp. rezervace klienta (dále také jako rezervace), pak klient přijímá následující VOP za závazné́ pro všechna plnění související s předmětem VOP.

 

VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ubytovatel tímto prohlašuje, že veškeré učiněné rezervace jsou z právního hlediska závazné. Právo na odstoupení od smlouvy (rezervace) v době uplynutí 14 dní je pro ujednání uzavřená s ubytovatelem neuplatnitelné.

 

1. UPLATNĚNÍ

1.1. Tyto VOP jsou platné pro všechny nabídky, rezervace a smlouvy vztahující se na objekt užívání a veškerá jiná zařízení provozovaná ubytovatelem.

1.2. V těchto VOP se dále označuje pojmem „nájemce“ osoba, která si sjedná dohodu o pronájmu/využití pronajímaného prostoru. Pojem „uživatel“ (v následujícím odstavci také nazýván „host“) označuje nájemníka a jím uvedené osoby, které prostor pronájmu a jiná zařízení užívají.

1.3. Tyto VOP nahrazují veškeré předešlé podmínky, žádosti, či jakékoliv jednostranné prohlášení, apod. Ubytovatel tímto odmítá platnost jakýchkoliv jiných  obchodních podmínek, které jsou v rozporu s těmito VOP.

1.4. Tyto jiné obchodní podmínky, které nejsou součástí těchto VOP nebo jsou s nimi v rozporu, jsou platné pouze, pokud byly výslovně předem písemně ujednány.

 

2. REZERVACE A UZAVŘENÍ smlouvy

2.1. Kemp Keramika přijímá pouze rezervace uzavřené osobou starší 18 let. Rezervace provedené nezletilými jsou neplatné.

2.2. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout něčím specifické rezervace, zvláště pak ty skupinové (tj. více než 10 osob), bez udání důvodu nebo jim nastavit zvláštní podmínky.

2.3. Po přijetí Vaší poptávky ubytování a následné akceptaci námi vypracované nabídky Vám Kemp Keramika zašle potvrzení, stejně jako podklady k zaplacení. Správnost zaslaných podkladů byste si měli hned po přijetí zkontrolovat. Případné nesrovnalosti musíte sdělit bezprostředně ubytovateli.

2.4. Pokud do 14 dnů neobdržíte potvrzení s platebními instrukcemi, obraťte se bezodkladně na rezervační oddělení, neboť v takovém případě nemáte právo nárokovat dané ubytování.

2.5. Smlouva mezi Vámi a ubytovatelem vstoupí v platnost v momentě, kdy Vám Kemp Keramika danou rezervaci potvrdí.

2.6. Smlouva se vztahuje pouze na pronájem zařízení ke strávení volného času. Jedná se tedy o smlouvu s omezeným trváním.

 

3. ZMĚNY VE SMLOUVĚ

3.1. Pokud byste chtěli po vzniku smlouvy provést změny ve Vaší rezervaci, není ubytovatel zavázán tyto požadavky akceptovat. Ubytovatel může po vlastním uvážení rozhodnout, zda a do jaké míry budou změny přijaty. Akceptováním takových změn bude ze strany ubytovatele připočten poplatek za změnu.

3.2. Změny v termínu pobytu či místa ubytování nejsou v době kratší než 28 dní před příjezdem přípustné. V takových případech budou uplatněny poplatky za storno, jak je popsáno v článku 14 Všeobecných obchodních podmínek.

3.3. Budete-li chtít od smlouvy po jejím uzavření odstoupit, platí storno podmínky popsané v článku 14.

 

4. DODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

4.1. Nájemci ani uživatelům není dovoleno přenechávat objekt pronájmu jiným osobám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě, pakliže nebylo smluveno písemně s Kemp Keramika jinak. Dále platí, že nájemce je povinen dodržet max. povolenou kapacitu ubytování, které je uvedeno v popisu přemětu pronájmu na www stránkách Kempu Keramika a na podkladu k zaplacení (čl. 2.3), přičemž tuto kapacitu je možné překročit pouze o jedno dítě mladší 2 let, a to bez nároku na další lůžko. V případě porušení tohoto ustanovení to obě smluvní strany považují za hrubé porušení povinností nájemcem s následky § 2331 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský. zák.

4.2. Nájemce se zavazuje uvést všechna všechny nezbytné údaje o sobě a dalších uživatelích na ubytovacím formuláři pro potřeby vedení evidenční knihy ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Rovněž je nájemce povinen za tímto účelem se prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

4.3. Až do začátku ubytování můžete požadovat, aby do smlouvy vstoupila třetí osoba. V takovém případě ručíte Vy, stejně jako nový nájemce, za cenu nájmu a ostatní náklady. Ubytovatel bude účtovat paušální poplatek 810 Kč.

 

5. CENA NÁJMU

5.1. Nájemce (resp. uživatel) se zavazuje uhradit ubytovateli smluvní částku, která je uvedena na potvrzení a v podkladech ka zaplacení (čl. 2.3).

5.2. Slevy a jiné speciální nabídky nemohou být uplatněny zpětně po učinění rezervace.

5.3. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se, že cena je včetně zákonem dané daně z přidané hodnoty, pokud by se jím Kemp Keramika stal.

5.4. Odpovídající rezervační kódy musí být uvedeny přímo při rezervaci, a to buď telefonicky, či písemně po internetu.

5.5. Zvýší-li se po uzavření smlouvy, či více jak 4 měsíce před příjezdem DPH či jiné poplatky (místní poplatky) na základě zákonných předpisů, zvýší se o stejnou částku celková cena zájezdu. Toto navýšení bude ze strany ubytovatele uplatněno nejpozději 21 dní před začátkem pobytu.

 

6. PŘIJATÉ NÁKLADY

6.1. Kromě ceny nájmu jsou k úhradě na místě, lůžkoviny, místní poplatky, popřípadě jiné taxy.

6.2. Místní poplatek je stanoven danou obcí, pod kterou Kemp Keramika spadá. Nájemce je ze zásady povinen poplatek určený obci uhradit ubytovateli.

 

7. PLATBA

7.1. Při rezervaci objektu 6 dní a méně před příjezdem je nutné pobyt uhradit okamžitě kreditní kartou.

7.2. Při rezervaci objektu 7 až 14 dní před příjezdem je nutné uhradit cenu pobytu do 3 dnů od zaslání potvrzení rezervace.

7.3. Při rezervaci objektu 15 až 44 dní před příjezdem je nutné uhradit 100% ceny do 14 dnů od zaslání potvrzení rezervace.

7.4. Nezaplatíte-li částku do data splatnosti, jedná se o prodlení v platbě. V takovém případě Vám ubytovatel nabídne možnost uhradit částku v náhradní lhůtě do 3 pracovních dnů . Pokud ani tak neučiníte, vyhrazuje si ubytovatel právo na ukončení smlouvy, a to s okamžitou platností. V takovém případě však ručíte za škody, které v důsledku toho ubytovatel utrpěl nebo utrpí. V případě možných storno nákladů je odkazováno na článek 14 v těchto podmínkách.

7.5. Nebude-li vystavená částka při příjezdu ještě připsána na konto HRC Hracholusky s.r.o. a host nemůže doložit, že částka byla ještě před příjezdem řádně převedena, měla by být uhrazena bezprostředně na místě. Při nedostatečné splátce částky za pobyt je Kemp Keramika oprávněn zabránit Vám ve využívání pronajatého objektu. Při zpětném zjištění, že částka byla Vámi již převedena, přestože nebyla na bankovním kontě HRC Hracholusky s.r.o. ještě správně připsána, bude Vám daný přeplatek, vzniklý platbou na místě, zpětně vrácen.

7.6. Ubytovatel má pokaždé právo z jakéhokoli důvodu požadovat náhradu z ušlých zisků.

 

8. PŘÍJEZD A ODJEZD

8.1. Nástup do pronajmutého prostoru je od 15:00 hod v den sjednaného příjezdu. V den odjezdu je nutné prostor opustit do 10:00. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

8.2. Pokud host opustí apartmán dříve, než vyprší doba původně sjednaného pobytu, která je uvedena na potvrzení rezervace, nemá nájemce žádné právo na vrácení podílu z částky za pobyt a jiné náklady. Pokud jste uzavřeli pojištění storna a splnili jste dané podmínky pojišťovací společnosti vztahující se na storno pobytu, můžete náhradu škody za předčasný odjezd požadovat po pojišťovně. 

 

9. POŘÁDEK V PARKU

9.1. Všichni hosté jsou zavázáni dodržovat domovní pravidla stanovená ubytovatelem, které jsou k nalezení v řádu Kempu Keramika. Řád Kempu Keramika si můžete vyžádat na recepci.

9.2. Pokud host nemůže v souladu s čl. 4.2 předložit žádný platný doklad totožnosti, je ubytovatel oprávněn odmítnout takového hosta ubytovat.

9.3. Každý objekt může být obýván pouze takovým počtem osob, pro který je určen.

9.4. Ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu funkce a otevíracích dob zařízení parku. Za účelem nutných oprav umožní hosté provedení těchto drobných prací na objektu pronájmu a jiných zařízení.

9.5. V areálu Kempu Keramika je možné stanovat na plochách k tomu určených. Zákaz stanování je v prostoru 2 m okolo teras chat a komunikačních cestách.

9.6. Nájemce musí apartmán předat čistý (tzn. umyté nádobí, svlečené ložní prádlo, poklizená kuchyně a lednice a vynesený odpad).

9.7. Nájemce a uživatelé jsou povinni používat ložní prádlo a to buď svoje nebo si ho pronajmout od ubytovatele a uhradit příslušné poplatky obci ( poplatek z ubytování). Tyto položky nejsou zahrnuté v základní ceně nájmu.

9.8. Při jednání proti těmto všeobecným podmínkám a řádu parku či pokynů personálu je ubytovatel oprávněn nájemce a ostatní uživatele bezodkladně vykázat z parku.

9.9. Porušení pravidel uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, porušení pravidel parku a/nebo neuposlechnutí pokynů zaměstnanců Kempu Keramika zakládá právo ubytovatele na okamžité ukončení nájemní smlouvy. Tímto ubytovateli nezaniká právo na nájemné v plné výši, nebo, v případě dalšího pronájmu, snížené o částku získanou za jiné využití nevyužitého prostoru.

9.10. Pokud bude mít vedení parku důvodné podezření, že nájemce využívá pronajatý prostor v rozporu s právem a veřejným pořádkem, je vedení parku oprávněno zjednat si vstup do pronajatého prostoru. 

 

10. DOMÁCÍ MAZLÍČCI

10.1. V závislosti na daném ubytování může ubytovatel umožnit nájemci či uživateli pobyt s domácím zvířetem. Pokud si s sebou chcete vzít svoje domácí zvíře, je nutné to ohlásit již při rezervaci. V takovém případě Vám je ubytovatelem účtován poplatek za zvíře. Z důvodu bezpečnosti si Kemp Keramika si vyhrazuje právo neumožnit vstup do kempu se psi bojových plemen. Ubytovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup do Kempu Keramika i bez udání důvodu.

10.2. Domácí zvířata nemají umožněný vstup do vodních zařízení, plováren, restaurací, zastřešených zařízení a jiných veřejných zařízení přímo v parku (pakliže není v závislosti na místě určeno jinak). Domácí zvířata by měla být na vodítku. Mimo to musí být dodržována místní ustanovení. Domácí zvířata nesmí pro hosty představovat jakoukoli obtíž.

10.3. Zvíře by mělo mít svůj pelíšek (postel, košík atp.), přičemž je nutné zajistit ochranu proti blechám (kapky, pilulky, obojek).

10.4. Zvířata, která jsou v kleci, nepodléhají poplatku za zvíře. I tak musí být při rezervaci nahlášená.

10.5. Pro transport zvířat do jiných zemí EU platí povinnost dokladu po evropském vzoru (od 3. 7. 2004) Zvířata musí být očkována proti vzteklině a být identifikovatelná na základě čipu či „tetování“. Vy sami jste zodpovědní za správnost dokladů, které mohou být požadovány k předložení na cílovém místě. 

 

11. UŽÍVÁNÍ PROSTORU, INVENTÁŘ

11.1. Nájemce nebo uživatel a ti, kteří jej doprovázejí, jsou osobně zodpovědní za dodržování pořádku ze své strany a jeho spolucestovatelů v okolí prostor a zařízení parku a za příslušný inventář.

11.2. Nájemce zodpovídá za rozbití, ztrátu a jiná poškození složek inventárního seznamu a objektu pronájmu, nebude-li možné dokázat, že škoda byla způsobena někým jiným než nájemcem či uživatelem. Škody, za které odpovídá nájemce, musí být nahlášeny ubytovateli a být nahrazeny přímo na místě. 

 

12. KAUCE

12.1. Ubytovatel může na začátku požadovat kauci na pobyt. Kauce může dosahovat až částky 13 500 Kč za objekt, a za jistých okolností (např. rezervace skupinou) může být i navýšena.

12.2. Kauce slouží jako záruka v případě škod a jiných nákladů v širokém slova smyslu, které mohou vzniknout při nedodržení závazků nájemcem.

12.3. Neuhradí-li nájemce kauci, je ubytovatel oprávněn zamezit vstupu do pronajmutého objektu.

12.4. Dojde-li k prodlevě v uhrazení kauce, je ubytovatel oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností.

12.5. Kauce či případná zbylá částka bude po odečtu za škody na inventáři, pronajmutém objektu či jiných nákladů vrácena zpět nájemci, nebo uživateli. Případné další nároky na uhrazení přesahující částky za škodu nezanikají s tímto vrácením kauce. 

 

13. VYUŽITÍ INTERNETU

13.1. Ubytovatel disponuje internetovým připojením, které je rovněž přístupné i našim hostům prostřednictvím hotspotu.

13.2. Ubytovatel neposkytuje nájemci pro využívání internetu nutné technické a programové vybavení. Nájemce si musí potřebné technické a programové vybavení přinést s sebou. Nájemce je odpovědný za nastavení, připojení jiných zařízení, stejně jako za bezpečnostní opatření počítače, případně operačního systému.  Zvláště pak mu náleží zabezpečit počítač aktuálními antivirovými programy či firewallem.

13.3. Ubytovatel není odpovědný za jakékoliv škody na majetku spojenými s nedbalým zacházením či jinými poruchami v síti.

13.4. Nájemce/uživatel se musí chovat při využívání internetu tak, jak se od zodpovědného a uvědomělého uživatele internetu očekává; měli byste se držet zákonných ustanovení týkajících se využívání internetu. Dbát se přitom musí na autorská práva, kdy by mohla být poškozena třetí strana či dobré mravy. Nájemce si musí být vědom, že užívání výměnných burz k ilegálnímu stahování hudby a filmů může být trestné a může po Vás být požadovaná náhrada škody vzniklá majiteli tohoto druhu vlastnictví. Ubytovatel toto uvádí pouze jako příklad možného porušení práva.

13.5. Při zjištění či podezření na protiprávní jednání nebo jiné zneužívání přístupu na internet je ubytovatel oprávněn odepřít další přístup na síť bez předchozího upozornění.

13.6. Nájemce odpovídá za všechna případná protiprávní jednání spojená s užíváním internetu. Bude-li poškozený nárokovat škody na ubytovateli, které způsobil nájemce či uživatel, musí nájemce nahradit ubytovateli vzniklé škody. 

 

14. NÁKLADY NA STORNO

14.1. V případě zrušení pobytu objednavatelem:

Alternativou ke stornu, kterou doporučujeme, je možnost přeložení termínu a to dle možností ubytovatele. O přeložení termínu je potřeba požádat ubytovatele písemně nejpozději do 7 dnů před začátkem pobytu. 
Termín je možné přeložit v daném kalendářním roce s příplatkem 10% z celkové ceny, přeložení meziroční je s příplatkem 20% z ceny.

• 30 dnů a více před začátkem termínu činí storno poplatek 50 % z ceny pobytu.

• 29-0 dnů před začátkem termínu činí storno poplatek 100% z ceny pobytu.

Vaše dotazy rádi zodpovíme na e-mailu: info@kempkeramika.cz či na telefonu: +420 608 749 745

Storno pobytu je třeba zaslat písemnou formou a to buď poštou nebo elektronicky na rezervace@kempkeramika.cz

 

14.2. Proti tomuto riziku se můžete individuálně pojistit uzavřením pojištění v případě storna pobytu.

14.3. Pokud se k pobytu nedostavíte do 24 hodin od smluvního data příjezdu bez udání bližších údajů, bude Vaše rezervace dána do statusu „No Show“. Náklady se v takovém případě pohybují na 100 % celkových nákladů za pobyt.

 

15. PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE

15.1. Hosté mají možnost uskutečnit předběžnou rezervaci pro určité datum, i pro které ještě nebyly stanoveny ceny a to do 31.12. roku, který přechází roku, ve kterém má rezervovaný pobyt být. Od 1.1. roku, ve kterém má zájem host pobyt rezervovat je možné již provést pouze konktrétní objednávku pobytu. V takovém případě je nájemce zavázán uhradit předběžně částku ve výši 810 Kč Tato částka bude později zaúčtována s celkovou částkou za pobyt. Nebude-li možné převést tuto nezávaznou rezervaci do závazné, bude tato částka 810 Kč vyplacena zpět nájemci.

15.2. Prosím, berte na vědomí, že pro dané období jsou pevně stanoveny příjezdové a odjezdové dny a Vaše předběžná rezervace musí být těmto dnům přizpůsobena.

15.3. Vždy 1.1. přecházejí předběžné rezervace do režimu klasické rezervace a automatický systém na danou objednávku vystaví potřebné dokumenty a zašle je objednavateli. Po přechodu předběžné rezervace na závaznou rezervaci obdržíte od Kempu Keramika automatické potvrzení rezervace. Po obdržení tohoto potvrzení máte možnost tuto rezervaci v průběhu 8 dnů bezplatně změnit nebo zrušit. Po této době již platí podmínky popsané v článku 14. 

 

16. VNĚJŠÍ OKOLNOSTI A ZMĚNA

16.1. Pokud by ubytovatel nebyl schopný vlivem okolností přechodně nebo trvale plnit smluvně ujednané závazky, může Vám ubytovatel umožnit náhradní variantu (jiný objekt k pronájmu, jiný termín) v průběhu 14 dnů od zjištění nemožnosti splnit smluvní ujednání. Ubytovatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, pokud byl již pobyt uhrazen, je povinen vrátit uhrazenou částku v plné výši na účet objednatele do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy.

16.2. Tzv. „Vyšší moc“ pak vzniká na straně ubytovatele, když úplnému či částečnému plnění smluvního ujednání zabraňují okolnosti, které nejsou v moci ubytovatele. Do těch spadají válečná nebezpečí, stávky, blokády, požáry, záplavy či jakékoliv jiné přírodní katastrofy a jiná nebezpečí a události.

16.3. Jste oprávněni tuto náhradní variantu odmítnout, musíte tak však učinit v průběhu 14 dnů od obdržení náhradní nabídky. V takovém případě má ubytovatel právo smlouvu ukončit s okamžitou platností. Tímto Vám pak vzniká nárok na prominutí uhradit smluvenou částku, či vyplacení již uhrazené částky za pronájem. Tímto však není ubytovatel zavázán uhradit částku za případnou náhradu jiné škody na straně nájemce způsobené neuskutečněním pobytu. 

 

17. VÝPOVĚĎ

17.1. Ubytovatel má vždy právo smlouvu vypovědět s okamžitou platností, a to v případě, kdy nejsou správně nebo jsou neúplně uvedeny osobní údaje o nájemci či uživateli, a pokud tato data přes vyžádání nejsou do stanoveného data dané k dispozici. V takovém případě má ubytovatel nárok na náhradu škody, která dřívějším vypovězením smlouvy vzniká. 

 

18. ODPOVĚDNOST

18.1. Ubytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za krádeže (ani odcizení z uzamčených prostor obytného prostoru či v areálu Kempu Keramika), ztrátu nebo škodu na předmětech či osobách, které vzniknou během nebo v důsledku pobytu v Kempu Keramika, než tu, která vyplývá z platných právních předpisů (§ 2946 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský. zák.). Uživatelé jsou povinni uložit své věci na vyhrazená místa, která určil ubytovatel.

18.2.  Ubytovatel není pořadatel zájezdu (dle §2521 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský. zák.), nepřebírá tak žádnou odpovědnost za škody (nemajetkovou újmu), které vznikají v důsledku ztráty prožitku či spokojenosti z dovolené  nebo při podstatném zkrácení dovolené a náhrada veškerých dalších následných škod je vyloučena. Ubytovatel nepřebírá dále ze zásady žádnou odpovědnost za nárokování náhrady škody, která podléhá pojištění.

18.3. Ubytovatel neodpovídá za nedostatky ve službách, které byly způsobeny třetí stranou.

18.4. Ručení za materiální škody je omezeno pouze do maximální výše, která  vyplývá z platných právních předpisů (§ 2948 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský. zák.).

18.5. Vy ručíte za veškeré ztráty a škody na pronajmutém prostoru nebo majetku ubytovatele, které byly způsobeny během užívání Vámi či uživatelem, nehledě na to, zda to bylo způsobeno jako důsledek Vašeho jednání či jednání třetí strany, která se s Vaším svolením pohybuje v prostorách zařízení parku.

18.6. Vy zprošťujete ubytovatele všech požadavků v případě škody způsobené třetí straně, které vedou k jednání nebo opomenutí způsobené Vámi, jiným uživatelem, Vaším spolubydlícím nebo třetí osobou pohybující se v areálu na Vaše povolení.

18.7. Odpovědnost za veškeré mimosmluvní nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

18.8. Ubytovatel neodpovídá za případný hluk způsobený třetí osobou či ostatními hosty.

18.9. Jmenovaná omezení odpovědnosti neplatí pro škody způsobené ohrožením na životě a zdraví a zanedbáním závazků a povinností, které vyplývají z povinnosti ubytovatele, či někým z jeho reprezentantů. 

 

19. REKLAMACE

19.1. Přes všechna úsilí ze strany ubytovatele se může stát, že budete mít oprávněnou stížnost ve vztahu k Vašemu pobytu. Tuto reklamaci musíte v první řadě oznámit přímo vedení Kempu Keramika (ubytovateli). Nebude-li Vaše stížnost vyslyšena k Vaší spokojenosti, máte možnost nejpozději 1 měsíc po odjezdu z parku písemně zaslat na HRC Hracholusky s.r.o., k rukám jednatele, Lipno 357, Líšťany 33035 nebo recepce@kempkeramika.cz. Vaše stížnost bude zpracována s maximální pozorností. Všechny smluvní nároky jsou promlčeny po dvou letech a nebude na ně nadále brán zřetel.

19.2. Pokud Vám nedokáže pomoci ani náš zákaznický servis, máte možnost předložit Vaši žádost České obchodní inspekci. 
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz

Vydáním těchto Všeobecných obchodních podmínek ztrácejí svou platnost všechny předcházející publikace.

Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách, a pokud podnikatel v rámci uzavření smlouvy odkazuje na své obchodní podmínky, musí být informace obsažena i zde.

Ubytovatelé
1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmena j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Provozovatelé restaurací
1. Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15

120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
Všeobecné podmínky (PDF)

20. (CESTOVNÍ) DOKLADY

20.1. Sami jste zodpovědní za to, že u sebe máte platný doklad totožnosti (rovněž pro domácí zvířata). Ubytovatel neručí za následky vzniklé chybějícími doklady.

 

21. OCHRANA OSOBNÍCH údajů

21.1. Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (dále také jako údaje) obsažených v jeho rezervaci a smlouvě správcem Kemp Keramika (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže s tím, že podrobné Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů jsou uvedeny na www stránkách Kempu Keramika (dále také jako Informace).. Se všemi vyplněnými částmi rezervace a smlouvy byl uživatel seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

21.2. Veškerá Vaše práva související se zpracováním těchto údajů jsou pak uvedena v čl. 4 Informací (Vaše práva).

 

22. VŠEOBECNÉ

22.1. Ubytovatel Vám zašle korespondenci v digitální podobě, pakliže se neprokáže, že taková komunikace možná není.

22.2. Ubytovatel neodpovídá za očividné tiskové a větné chyby.

22.3. S těmito VOP se stávají všechna předchozí uveřejnění neplatnými.

22.4. Ubytovatel neprovozuje cestovní kancelář, zajištuje pouze ubytovací služby. Odpovědnost ubytovatele tak vyplývá pouze ze smlouvy o ubytování dle § 2326 a násl. Občanského zákoníku. Veškeré nároky vyplývající z ostatních závazků, zejména smluv o zájezdu je třeba uplatnit u jejich pořadatele.