Jachtklub KERAMIKA | KempKeramika

Jachtklub KERAMIKA

Jachtklub KERAMIKA sdružuje přátele Kempu Keramika se zájmem o lodní sporty

Základní myšlenkou je poskytnutí adekvátního zázemí pro provozování vodních aktivit, především s ohledem na ekologii a životní prostředí. Založení Jachtklubu Keramika reagovalo na vzrůstající problém se znečišťováním vodní nádrže Hracholusky odpady z lodí, které vzhledem ke své konstrukci mají možnost vypouštět odpady přímo do vody a tím nezanedbatelným vlivem ovlivňují znečišťování vodního toku a vznik sinic.

Náš Jachtklub Keramika je jediným klubem na Hracholuské přehradě, který disponuje vlastní čistírnou odpadních vod, technikou pro zpracování odpadů z lodí a kvalitním zázemím pro členy klubu. Členové našeho klubu se zavazují zpracovávat odpady výhradně tak, aby nedocházelo k negativnímu vlivu na životní prostředí. Jako členové klubu mají možnost využívat služby čerpání pitné vody, elektrické přípojky, dobíjení baterií, odčerpání a zpracování šedé vody a odpadních tanků, použití jeřábu, transportu lodí nákladní technikou, včetně manipulace jeřáby s velkou nosností, technické opravy lodí a lodní elektroinstalace a elektroniky, opravy trupů lodí, zajištění nátěrů, opravy lodních plachet a fólií,  ubytování v areálu Kempu Keramika, využívání restaurace a kompletních služeb Kempu Keramika pro akce Jachtklubu, služeb v areálu umístěné stanice Vodní záchrané služby, parkování ve střeženém areálu a zimní stání lodí buď v areálu kempu nebo ve skladovací hale v areálu ve Stodě. Prostě jednoduše řečeno.... areál Kempu Keramika je pro členy Jachtklubu Keramika základnou se všemi dostupnými službami, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. :-)

Přístaviště lodní dopravy KERAMIKA

Přístaviště lodní dopravy bylo přemístěno z areálu Kempu Keramika z bezpečnostních důvodů, aby provoz veřejné lodní dopravy neohrožoval plavce a hosty areálu. Nově nyní bude přemístěno za kemp, na konci příjezdové cesty. Kemp Keramika je na Hracholuské přehradě první, který reagoval na zákonné opatření zakazující koupání v prostoru, kde je provozována veřejná lodní doprava. Stavba přístaviště může probíhat jen v zimním období a při hlubokém zámrazu .....takže o termínu dokončení rozhoduje nyní příroda :-)

Článek, která detailně pojednává o tomto problému, který se nám podařilo pro naše hosty vyřešit, je zde na tomto odkazu

https://plzen.rozhlas.cz/parnik-na-hracholuskach-musel-kvuli-plavcum-zru...

Střelnice Keramika

Pro naše hosty a členy klubu připravujeme v prostorech hlavní budovy krytou střelnici pro střelbu ze vzduchových zbraní. Realizace 2022-23.

Potápění

Půjčovna sportovních potřeb - rákosový stánek

Zákony a vyhlášky - vodní nádrž Hracholusky

Všeobecné informace o přehradní nádrži Hracholusky - Přehradní nádrž Hracholusky je považována za vodní cestu účelovou. - Vodní cesta je zařazena do zóny 3 – s výskytem vln o výšce do 0,6, m. - Plavební dráha je pro plavbu na vodní ploše nádrže vytyčena levobřežními a pravobřežními bójemi každoročně na období od 1. června do 30. září v úseku od ř. km 23,0 až po ř. km 40,0 kilometráže řeky Mže, na zaručenou hloubku 1,5 m a šířku 15 m. - Délka plavební dráhy je místně upravena dle výšky hladiny vody v nádrži a to v úseku 23,0 – 32,0 ř. km je zaručena plavební hloubka 1,5 m při hladině nižší než 351,10 m n.m 23,0 – 39,0 ř. km je zaručena plavební hloubka 1,5 m při hl. od 351,10 do 352,20 m n.m. 23,0 – 40,0 ř. km je zaručena plavební hloubka 1,5 m při hladině vyšší než 352,20 m n.m Výšky hladin jsou dány ve výškovém systému Balt po vyrovnání.. - Přítoky do nádrže a nádrž od ř. km 40,0 výše není vytyčována – vjezd na vlastní nebezpečí. - Plavební dráha je vytýčena pouze pro plavbu ve dne, místa rekreace a koupání nejsou označena. - Vodoznaky jsou umístěny v ř. km 32,0 na mostním pilíři a v ř. km 39,065 na ocelovém sloupku osazeném na bunkru a je tvořen tabulkou s červeným a bílým polem. - Nebezpečné místo (bunkr) v ř. km 39,065 je označeno osazením vrcholového znaku (2 černé koule nad sebou) na ocelovém červenočerném sloupku. - Ochrana hráze je vyznačena břehovými plavebními znaky (červeno-bílo-červený obdélník s vodorovnými pruhy) a žlutými bójemi na vodní hladině – za tuto hranici nesmí žádné plavidlo ani plavci. - Konec plavební dráhy se zaručenou plavební hloubkou je vyznačen znakem na levém břehu. - Je zakázáno poškozovat plavební znaky, vyvazovat plavidla za stromy, poškozovat břehové porosty a opevnění břehů. - Dle vyhlášky č. 46/2015 Sb. v platném znění je na přehradní nádrži Hracholusky je umožněna plavba plavidel se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo smí plot takovou rychlostí, při které vztak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný („plutí ve výtlačném režimu“). - Je zakázán provoz vodních skútrů, závodních kluzáků, vznášedel a jiných plavidel s vlastním pohonem plující v kluzu. Jedná se o plavidla, která lze provozovat pouze na povrchových vodách označených odpovídajícími plavebními znaky. Na vodní nádrži Hracholusky není takový prostor označen. - Před zimním období tj. od 1.11. do 31.3. kdy dochází k velkým výkyvům vodní hladiny, musí být plavidla (i plovoucí zařízení) odstraněna z vodní plochy a umístěna mimo zátopu VD Hracholusky (nad kótu nejvyššího vzdutí Q1000-357,97 m n m. (Bpv)). - V případě vyhlášení povodňové aktivity nesmí být plavidlo využíváno k plavbě. - Vodní lyžování je možné provozovat pouze na vytyčené plavební dráze TJ Slavoj Plzeň, k.ú. Hracholusky nade Mží (pravý břeh - cca. 2000m od tělesa hráze), v době od 12:00 h do 15.00 h. V době provozování vodního lyžování, kdy je vyvěšen žlutý balón platí zákaz vplutí do vymezeného prostoru. - Na přehradní nádrži Hracholusky se nenachází prostor vyhrazený pro potápění. Dle platné legislativy jsou osoby, které se potápějí mimo tyto prostory, jsou povinny označit místo ponoru na hladině viditelným bezpečnostním označením. - Koupající se osoba je povinna chovat se tak, aby neohrožovala svoji bezpečnost a bezpečnost a plynulost plavby, zejména nesmí křížit dráhu přibližujícího se plavidla a je povinna dodržovat bezpečné vzdálenosti od plavidel – viz. § 29d zákona č. 114/1995 Sb.. - Umístění veškerých zařízení (mola, přístavní můstky, vyvazovací bóje apod.) a užívání pozemků, ke který má Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit je nutné předem písemně projednat s naší organizací, Státní plavební správou, případně s příslušným vodoprávním úřadem. Základní informace lze získat: Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. – užívání povrchových vod k plavbě § 7. Zákon o vnitrozemské plavbě č. 114/1995 Sb. v platném znění Vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb. – o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. – o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách Vyhláška Ministerstva dopravy č. 42/2015 Sb. – o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel Vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. - o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě Vyhlášku Ministerstva dopravy č. 67/2015 Sb. – o pravidlech plavebního provozu Plavební listy, sdělení a vyhlášky Státní plavební správy – operativní informace a změny o všech plavebních cestách Adresy a telefony: Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, PO BOX 28, 170 04 Praha 7 – Holešovice tel.: 234 637 111 www.plavebniurad.cz e-mail: pobockapraha@plavebniurad.cz Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň tel.: 377 307 111 www.pvl.cz e-mail: pvl@pvl.cz Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí, Americká tř. 39, 304 66 Plzeň tel.: 377 168 025 www.nyrany.cz Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 63, 349 01 Stříbro tel.: 374 801 111 www.mustribro.cz Vyhláška č. 46/2015 Sb. Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě Částka 23/2015 Platnost od 17.03.2015 Účinnost od 15.04.2015 Zařazeno v právních oblastech Správní právo Vodní hospodářství Péče o vodní zdroje Vodní toky Vodohospodářská díla Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX Aktuální znění 06.08.2016 (verze 2) Historie Souvislosti Monitor změn § 1 - Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory Rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě (§ 2 - § 5) § 6 - Zrušovací ustanovení § 7 - Účinnost Přílohy 46 VYHLÁŠKA ze dne 12. března 2015 o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě Ministerstvo dopravy podle § 7 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 150/2010 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., a k jeho provedení, stanoví: § 1 Zákaz plavby plavidel se spalovacími motory Vodní nádrže a vodní toky, na nichž nelze povrchové vody užívat pro plavbu plavidel používajících při plutí k pohonu přímo či nepřímo spalovací motor nebo hybridní pohon, jehož součástí je spalovací motor, nebo plavidel současně používajících k pohonu sílu větru a spalovací motor (dále jen „plavidlo se spalovacím motorem“), jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě § 2 (1) Povrchové vody, které jsou nesledovanými vodními cestami1) nebo účelovými vodními cestami1) uvedenými v příloze č. 2 k této vyhlášce, je možné užívat k plavbě malého plavidla se spalovacím motorem pouze tehdy, je-li k pohonu použit spalovací motor o výkonu nejvýše 10 kW a plavidlo pluje takovou rychlostí, při které vztlak plavidla tvoří zejména hydrostatické síly a vliv dynamických sil vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný (dále jen „plutí ve výtlačném režimu“). Omezení výkonu spalovacího motoru se nevztahuje na plachetnici, která je plavidlem využívajícím při plutí jako hlavní pohon pouze sílu větru působící na plachty nebo obdobné zařízení na plavidle, používá-li spalovací motor jen jako pomocný pohon k manévrům v místě stání, v nouzi nebo za nepříznivých klimatických podmínek. (2) Povrchové vody do vzdálenosti 25 m od břehu, přehrady, jezu, hráze, nebo jiné stavby potřebné k nakládání s povrchovými vodami, nebo od vyznačeného prostoru pro koupání je možné užívat k plutí plavidla se spalovacím motorem, pouze pluje-li ve výtlačném režimu. (3) Omezení podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na malé plavidlo se spalovacím motorem provozované a) při akci na sledované vodní cestě2), b) na vymezené vodní ploše3). (4) Povrchové vody, které se nachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, nebo přírodní památky4) a jsou vodní cestou účelovou nebo nesledovanou vodní cestou, nelze užít pro činnosti provozované s plavidlem se spalovacím motorem na vymezené vodní ploše. (5) Na povrchových vodách, na kterých jsou vymezena a vyznačena místa pro dlouhodobé stání plavidel, může plavidlo podléhající evidenci stát přímo či nepřímo vyvázáno ke břehu nebo zakotveno mimo tato vyznačená místa pouze po dobu nejvýše 48 hodin, jedná-li se o a) nesledovanou vodní cestu, b) vodní cestu účelovou, nebo c) vodní tok Vltavy od říčního km 239,6 (České Budějovice) po říční km 91,5 (Třebenice). § 3 Povrchové vody na území, kde je vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, nelze užívat k plutí plavidel. Obdobně může být omezeno užití povrchových vod k plutí plavidel na území, kde byl orgánem krizového řízení vyhlášen krizový stav z důvodu povodně. § 4 Povrchové vody lze užívat k plavbě plavidlem se spalovacím motorem, jestliže a) jako palivo je použita pohonná hmota splňující ustanovení vyhlášky o jakosti a evidenci pohonných hmot5), b) k mazání spalovacího motoru je použit olej označený výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí. § 5 (1) Omezení podle § 2 odst. 1, 2 a 5 a § 3 se nevztahuje na plavidla a) plavebního úřadu, bezpečnostních sborů, Armády České republiky, obecní policie, správců vodních toků a provozovatelů vodních děl, pokud jsou použita ke služebním nebo pracovním účelům, nebo b) použitá pro potřeby integrovaného záchranného systému při provádění záchranných a likvidačních prací nebo při zajišťování ochrany před povodněmi a odstraňování jejich následků. (2) Omezení výkonu spalovacího motoru podle § 2 odst. 1 a stání podle § 2 odst. 5 se nevztahuje na plavidla použitá v souvislosti s výstavbou, údržbou, provozem vodních děl nebo jiných staveb na povrchových vodách a na plavidla použitá k nutnému zajištění zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách6). § 6 Zrušovací ustanovení Zrušuje se: 1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. 2. Vyhláška č. 39/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě. 3. Vyhláška č. 209/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb. § 7 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. dubna 2015.